Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

"PRIKAZKA" Kindergarten is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

24 февруари 2020

Списък - класиране за обявеното свободно място за деца за учебната 2019/2020 г.

1. Едно място за дете, родено през 2015 г. - Никол Христова Костова - приета

21 февруари 2020

Седмица на здравето в детска градина ,,Приказка''
Филми за здраве - 1а, 2б и 3а групи  научиха за правилното миене на зъбките и за полезните храни.

17 февруари 2020

Дейности по STEAM - Symmetry in Nature - 2б гр. ,,Буратино"


ДГ № 39 "Приказка"

обявява за учебната 2019/2020 г.

 - едно свободно място  за дeте, родено през 2015 г.

Мястото е за група "Слънчо" във Филиал блок 209.

Документи се приемат от 17 до 21 февруари 2020 г. от 8,30 до 16,00 часа.

Списък на приетите ще бъде публикуван на 24 февруари 2019 г. след 10,00 часа.

20 януари 2020Списък - класиране за обявените свободни места за деца за учебната 2019/2020 г.

1. Едно място за деца, родени през 2015 г. - Деница Светлинова Пенева - приета

2. Едно място за деца, родени през 2016 г. - Кристиян Теодоров Трифонов - приет
                                                                            - Симге Светославова Янева - резерва

13 януари 2020

ДГ № 39 "Приказка"

обявява за учебната 2019/2020 г.

 - едно свободно място  за дeте, родено през 2015 г.
 - едно свободно място  за дeте, родено през 2016 г.

Местата са за групи във Филиал блок 209.

Документи се приемат от 13 до 17 януари 2020 г. от 8,30 до 16,00 часа.

Списък на приетите ще бъде публикуван на 20 януари 2019 г. след 10,00 часа.

02 декември 2019

Списък на приетите деца,  родени през 2015 г. 

- Цветелина Красимирова Бочева

26 ноември 2019

ДГ №39 "Приказка"


На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” и във връзка с подадено в последствие заявление за отказ от избрания заявител по Схема "Училищен плод" в ДФ „Земеделие“ с вх. № ОД 02-220-2600/2733 от 20.11.2019 г. публикува настоящото

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“
за  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):
еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;
 производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

УСЛОВИЯ

1. Срокът за набиране на предложенията е от 27.11.2019 г.  до 16.00 ч. на 03.12.2019 г.;
2. Място на подаване – канцелария на ДГ „Приказка“;
3. За учебната 2019-2020 година са записани 248 деца;
4Доставките  ще се извършват за 3 учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 г;
5Максимален брой доставки за всяка учебна година 46 бр. доставки.
Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците в ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“, представят:
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;
- Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;
- Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

1.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в ДГ „Приказка“ в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;
2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директорът на ДГ „Приказка“ назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.
3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на детската градина за избор на заявител при спазване на изискванията на Наредбата.
4. Директорът на ДГ “Приказка“ определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.
5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към направеното предложение.

Телефон за допълнителна информация и контакт 052 510 436;  0879 491 860.
        Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на ДГ „Приказка“ e 26.11.2019 г.


Директор: Анeта  Попова