Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

"PRIKAZKA" Kindergarten is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

18 януари 2021

ЗИМА в детската градина

 Чудна бяла зима

вън дошла е пак,

всичко е покрила

с пухкав снежен прах!

"Зима" - така нарекоха своите творби, децата от ДГ "Приказка". С много радост и вдъхновение те пресъздадоха сезона и си пожелаха такъв сняг да завали и в нашия град.

Големите „сръчковци“ подариха на по-малките си приятели от детската градина направени с любов картички, украси, диплянки с правила за безопасно движение при зимни условия, книжка с илюстрации по разказа "Палавница" на Ем. Станев и чантичка - еленче с изненада за най-малките деца от яслената група.

Благодарим на целия отбор сръчни ръчички и им пожелаваме да са все така креативни и дейни!11 януари 2021

Уважаеми родители на деца от III и IV възрастови групи,

 със свое решение от 30.12.2021 г. Общински съвет – Варна променя месечната такса за дейностите по хранене за децата в задължителното предучилищно образование – III и IV група на 40,00 лв., считано от 01.01.2021 г. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.

Няма да заплащат такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование:

1. Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на сто намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

2. Деца на неизвестни родители;

3. Деца, на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;

4. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.), които са настанени в общински детски градини;

5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;

6. Деца – сираци или деца с един родител;

7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;

8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;

9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;

10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;

11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет;

За ползване на облекчението родителите подават Заявление – Декларация до директора на ДГ, придружено от:

Необходими документи за освобождаване от такса:

1. оригинал и копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по т. 1;

2. оригинал и копие от акт за раждане - за случаите по т. 2;

3. оригинал и копие от акта за смърт - за случаите по т. 3;

4. оригинал и копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по т. 4;

5. оригинал и копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по т. 5.

6. оригинал и копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители - в случаите по т. 6 и т. 7;

7. служебна бележка от ВУЗ в случаите по т. 8;

8. оригинал и копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство - в случаите по т. 9;

9. удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларация - за случаите по т. 11.

Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от длъжностното лице и остават към декларацията.

 

В тази връзка Ви уведомяваме, че ако отговаряте на посочените условията е необходимо да подадете заявление по образец в срок до 25.01.2021 г.

 

За Ваше улеснение прилагаме:

-          Заявление– Декларация по чл. 34а, т. 1-9 до Директора на ДГ;

-          Заявление – Декларация по чл. 34а, т. 11 до Директора на ДГ;

-          ПМС за определяне на прага на бедност за 2021 г.;

-          Протокол от заседание на Общински съвет.

 

За уточнения и допълнителна информация – тел. 0879491860 и 052510436, всеки работен ден от 7,30 до 16,00 ч.

 

 

За яслена, първа и втора възрастови групи няма промяна - таксата и преференциите остават същите.

21 декември 2020

ОБРЪЩЕНИЕ

 „Заедно можем много повече“

 Уважаеми родители,

Във връзка с преустановяване посещенията на децата в ДГ съгласно заповед № РД09-3464 /27.11.2020 г. на Министъра на образованието в ДГ 39 “Приказка“ започна педагогическо взаимодействие в електронна среда от разстояние, което се осъществява от учителите  чрез средствата на информационните и комуникационни технологии при активното участие на родителите.

 Информирам Ви, че:

Ø  Педагогическото взаимодействие ще се осъществява чрез предоставяне на материали, обучителни и занимателни дейности, конкретни идеи за провеждане на разнообразни и развиващи дейности с децата в семейна среда, при активното участие на родителите, което е ключов фактор за реализирането им.

Ø  Учителите ще поддържат връзка със семействата и децата, ще предоставят конкретни указания и подкрепа на родителите чрез образователна платформа „Умни дечица“, затворена ФБ група, приложения, вайбър, телефон, електронна поща и др., чрез предоставяне на разработени материали, видеа, аудиофайлове, с помощта на които, чрез игрови ситуации вкъщи, децата да подобряват познанията си, да развиват логическото си мислене, да комуникират, да творят, да поддържат физическата си форма и психическо благополучие.

Ø  Всеки ден сутрин - 2 ч. и следобяд - 2 ч. педагозите ще бъдат на разположение за отговори на вашите въпроси, затруднения, препоръки, индивидуално консултиране и подкрепа, обратна връзка за проследяване постиженията на децата и др. Часовете за всяка група са определени след проучване направено от учителите с родителите на децата от групата.

Ø  Изпълнението на различните задачи е по Ваше желание в удобно за Вас време и в дни, когато можете да отделите повече време за детето си.

Надявам се да откликнете на предоставената подкрепа и възможности за   съвместна работа на родители и учители.

Нека престоят у дома да бъде ползотворен, интересен за всички участващи страни и развиващ за децата.

 

 Благодаря Ви предварително!

 Бъдете здрави!

 

  Анета Попова

 Директор ДГ 39 „Приказка“

24 ноември 2020

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците и техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19".

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии: 0882078085 и 0882314686 - от понеделник до петък в часовия диапазон 8,30 - 11,30 ч. и 12,30 - 16,30 ч.

23 ноември 2020

Седмица, посветена на жертвите на ПТП

Опазването на живота и здравето на децата на пътя е основна грижа на родители, учители и обществото. В седмицата посветена на жертвите, загинали при ПТП, децата от ДГ „Приказка“ си припомниха правилата за безопасност в игри. Направиха обиколка на квартала и затвърдиха знанията си за движение по улицата, забавляваха се, участваха във викторина и получиха изненади.15 ноември 2020

На 15 ноември


за петнадесети път ще бъде отбелязан Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Нека ние като отговорни граждани на Република България да насочим усилията си за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм, да се движим със съобразена скорост и да не поставяме живота на хората в риск.

От самите нас зависи да намерим верния път към опазването и здравето и живота!

05 ноември 2020

 

В рамките на честванията по повод 30 години от създаването на детската градина организираме фестивал за изпълнители на популярни детски песни 

„С песен светът е чудесен“

Регламент

Право на участие имат всички деца, посещаващи от втора до четвърта възрастови групи на детската градина.

Фестивалът ще се проведе в три етапа.

Първи етап: месец ноември 2020 година.

За всяка възрастова група ще бъде избрана подходяща популярна песен. Запис на песента и нейния инструментал ще бъдат предоставени на родителите до 08.11.20г /във фейсбук страниците на групите/. Желаещите да участват подават заявка и разучават песента у дома.

В седмицата 23 – 27.11.20 г. за участниците от всяка група ще се проведе прослушване (децата изпълняват песента на инструментал), с цел подбор за следващия етап.

В журито за подбор участват родител, учител на група и учител по музика.

Втори етап: месец февруари - март 2021 година.

Всеки от избраните на първи етап участници подготвя изпълнение на една от пет предоставени от учителя по музика песни (децата изпълняват песента на инструментал).

Тематика на песните:

-          за втора възрастова група - „Детство“;

-          за трета възрастова група – „Родина“;

-          за четвърта възрастова група - възрожденски песни

Времето за подготовка на песента - 3 седмици.

Независимо жури, съставено от учители в ДГ, ще определи 10 деца от всички участници, които ще се класират за финалния етап.

Трети етап: месец април 2021 година.

Всеки финалист ще подготви индивидуална песен с помощта на учителя по музика. Участието е с видеозапис и онлайн гласуване.

Ще се определи класиране на 1-во, 2-ро и 3-то място.

 

Награден фонд:

Грамоти

Предметни награди

Участие в програмата на концерта за 30-годишнината на ДГ

31 октомври 2020