Уважаеми родители, четете блога ни, за да сте информирани какво се случва в детската градина..

Детска градина ,,Приказка'' се намира във Варна, красив български град на брега на Черно море. Тя предлага приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата. Нашият стремеж е ,,Приказка'' да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по европейски образователни проекти.
Чрез този БЛОГ
поднасяме специална благодарност на всички, които ни подкрепят и помагат да реализираме идеите си.

Kindergarten '' Fairytale'' is located in Varna, a beautiful Bulgarian city on the Black Sea. It offers a wonderful world, combined with modern luxury and professional care for children. Our goal is''Fairytale'' to be a desirable place for children and parents, therefore implementing new and unusual techniques, using advanced technology, working on European educational projects.
Through this BLOG we serve special thanks to all who support us and help realize our ideas.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЧЕТЕТЕ БЛОГА НИ, ЗА ДА СТЕ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

02 декември 2010

Резултати и ползи от контактния семинар по секторна програма Коменски


Обща информация

Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

Цели
 • усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците;
 • развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;
 • активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;
 • развитие на граждански активно общество.
Оперативни цели
 • подпомагане на международното сътрудничество и обмяната на опит между институциите и кадрите, заети в сферата на средното образование;
 • насърчаване на разпространението на добрата педагогическа практика и на нововъведенията в управлението на училищата;
 • поощряване на иновациите в педагогическите методи и средства;
 • поощряване на равните възможности във всичките аспекти на образованието;
 • подпомагане на интеграцията на ученици със специални образователни потребности (деца с увреждания) и на деца от малцинствени групи;
 • насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и повишаване квалификацията на кадрите в сферата на средното образование;
 • стимулиране на чуждоезиковото обучение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар